Klachten 2018-03-05T16:34:30+02:00

KLACHTENPROCEDURE

2Moons wil graag dat alle klanten tevreden zijn en hecht veel waarde aan een goed contact met haar studenten en cursisten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel in de lessen, cursussen en de 2Moons opleiding. Door een duidelijke én respectvolle vorm van communicatie zullen onvrede en/of misverstanden vrijwel altijd bespreekbaar en oplosbaar zijn. 2Moons biedt onderstaande klachtenprocedure aan, maar streeft er uiteraard naar dat klanten en studenten hiervan geen gebruik hoeven te maken.

KLACHTENPROCEDURE
Het loopt wel eens anders dan u had verwacht. In dat geval hoort 2Moons dat graag, want 2Moons wil ten alle tijden luisteren, ontwikkelen en verbeteren. Vaak is een goed gesprek voldoende. Indien dit niet afdoende is, bestaat de volgende klachtenprocedure.

ONDELINGE AFHANDELING
• Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen met een persoonlijk gesprek met Petra Vlasblom besproken en afgehandeld.

SCHRIFTELIJKE KLACHT
• Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij 2Moons, t.a.v. mevrouw Mr. J. Pauwelsen, Hoekeindsehof 1, 2665 JZ Bleiswijk
• Een schriftelijke klacht dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze dient in ieder geval te bevatten: uw naam en adres, de indieningsdatum en een zo concreet mogelijke omschrijving van uw klacht.
• In lijn met het thema ‘respectvolle omgang en persoonlijke ontwikkeling’ vraagt 2Moons u om met een opbouwend voorstel te komen.
• U dient een schriftelijke klacht persoonlijk te ondertekenen.

BEZWAAR BIJ EEN EXAMENRESULTAAT
• Naar aanleiding van een examenresultaat geldt de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Zie daarvoor het toets- en examenreglement.

WAT GEBEURT ER MET UW KLACHT?
• Uw klacht wordt in behandeling genomen door mevrouw Mr J. Pauwelsen uit Rotterdam.
• Mevrouw Mr J. Pauwelsen is een onafhankelijk persoon die uw klacht in behandeling neemt en onderzoekt en zijn bevindingen bespreekt met 2Moons.
• Het oordeel van mevrouw Mr J. Pauwelsen is voor u en voor 2Moons bindend en eventuele consequenties worden door 2Moons afgehandeld.
• Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van tenminste drie jaar bewaard.
• Zodra 2Moons een schriftelijke klacht van u heeft ontvangen krijgt u hiervan binnen een week een bevestiging.
• U ontvangt binnen vier weken na indiening van de klacht een schriftelijke reactie van mevrouw Mr J. Pauwelsen.
• Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt u hierover tijdig (een week voor het verstrijken van de periode) schriftelijk bericht met vermelding van de termijn waarbinnen zal worden gereageerd.
• Tenslotte ontvangt u een schriftelijk reactie, waarin uw wordt geïnformeerd over het standpunt van 2Moons, inclusief motivatie en het oordeel van mevrouw Mr J. Pauwelsen.
• Uw klacht wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Deze klachtenprocedure is voor het laatst op 27 oktober 2017 gewijzigd.

Top