top of page
logo.png

KLACHTENPROCEDURE

2Moons streeft ernaar dat iedere student een goede en prettige leertijd heeft. Een misverstand kan echter nooit geheel voorkomen worden. Zonder goede communiceren liggen misverstanden en conflicten op de loer. Aarzel daarom niet om ons te melden dat je vragen hebt of je ergens mee zit. Mocht je een formele klacht indienen, dan kan dat via de onderstaande procedure. Deze procedure is gelijk aan de door de NRTO opgestelde klachtenprocedure.

Artikel 1: Definities

1.2Moons, gevestigd te Hoekeindsehof 1, 2665 JZ Bleiswijk

2.Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;

3.Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij 2Moons of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

4.Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

5.Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

  1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van 2Moons via info@2moons.nl.

  2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

  1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen vijf dagen.

  2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

  3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

 

Artikel 4: Uitspraak

  1. Binnen twee weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

  2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

 

Artikel 5: Ingangsdatum

  1. Deze klachtenprocedure is voor het laatst gewijzigd op 13 november 2019

bottom of page