logo.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

2Moons onderschrijft de gedragscode consumenten van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO. 2Moons volgt de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging NRTO voor zover ze van toepassing zijn op de opleiding van 2Moons. Deze voorwaarden heeft de NRTO tot stand gebracht in overleg met De Consumentenbond op 23 november 2018. 

Deze voorwaarden zijn primair van toepassing op de driejarige parttime opleiding gedragstrainer Mens & Paard, op de Theorieavond en op de na/bijscholingsdagen. 2Moons hanteert voor individuele paardentrainingen en clinics aangepaste leveringsvoorwaarden. 
 

IN HET KORT
• Na inschrijving via het inschrijfformulier op de website van 2Moons (www.2moons.nl)  staat u officieel ingeschreven voor de opleiding.
• Met het volledig invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

U KAN VAN 2MOONS VERWACHTEN
• Een opleiding met lessen van meerdere bevlogen docent(en).
• 2Moons zorgt voor koffie, thee en versnaperingen tijdens de lesdagen. 2Moons faciliteert in het eerste en tweede studiejaar het verblijf van vier tot vijf dagen in het 2Moons trainingscentrum in Zuidwest Frankrijk. In Frankrijk zorgen studenten zelf voor de maaltijden tijdens hun verblijf. 
• Het programma van de opleiding waarvoor u zich heeft ingeschreven staat op de website www.2moons.nl.
• Bij de viermaal per jaar georganiseerde informatieavond kan u zich goed laten informeren over de opleiding. U kunt verder altijd vragen stellen via de contactpagina of telefoon of e-mail.

 

BEVESTIGING, FACTUUR EN STUDIEMATERIAAL
• U schrijft telkens in per studiejaar. 
• Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u per email een bevestiging van uw inschrijving en een uitnodiging met praktische details van de opleiding.
• U ontvangt na uw inschrijving in de bijlage van de bevestiging een factuur.
• Bij de eerste lesdag ontvangt u een studiemap met de leerdoelen uitgewerkt in kennen en kunnen, de privacyverklaring met een toestemmingsformulier, het huishoudelijk reglement, de namen van de studiegenoten van uw studiejaar, het lesrooster, het examenreglement en de klachtenprocedure.
• Aan het eind van iedere module ontvangt u hand-outs van het lesmateriaal en eventueel aanvullend studiemateriaal. Het is in principe niet nodig aanvullend studiemateriaal aan te schaffen. 
• Voor de opleiding is het noodzakelijk om een deugdelijke cap en goede schoenen, handschoenen, een leadrope en een set trailerlaadtouwen aan te schaffen. Ook is het nodig om opdrachten te kunnen filmen en de films per internet of USB stick ter beoordeling toe te zenden. Bijtjds wordt aangegeven wanneer deze materialen nodig zijn. 
• De opleidingskosten zijn exclusief reiskosten van en naar de les- en trainingslocaties.

 

INHOUD 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Artikel 3 – Aanbod

Artikel 4 - Overeenkomst 

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

Artikel 6 - Auteursrechten 

Artikel 7 – Prijswijzigingen

Artikel 8 – Levering

Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 

Artikel 10 - Betaling 

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling 

Artikel 12 – Opschorten

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid 

Artikel 15 - Vragen en klachten 

Artikel 16 – Geschillenregeling

Artikel 17 - Nakomingsgarantie 

Artikel 18 - Wijziging 

 

Artikel 1 - Definities 

Onderwijs 
Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

 

Afstandsonderwijs 
Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

 

Contactonderwijs 
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

 

EVC 
Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

 

Niet-formeel onderwijs 
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

 

Educatieve dienst 
Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling. In dit geval de opleiding tot gedragstrainer Mens & Paard.

 

Overeenkomst 
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

 

Overeenkomst op afstand 
Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Ondernemer 
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van de NRTO en een educatieve dienst levert. In dit geval 2Moons.


Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst. 
   

Artikel 3 - Aanbod 

 1. de ondernemer brengt het aanbod elektronisch uit. 

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. 

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens; 

  1. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst: 

   • -  de wijze van uitvoering van de overeenkomst; 

   • -  wanneer de educatieve dienst start; 

   • -  de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat; 

   • -  voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen; 

   • -  de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; 

   • -  de wijze van betaling; 

   • -  de duur van de overeenkomst, 

  2. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal: 
   -  de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; 
   -  de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
   -  de levertijd van het lesmateriaal. 

 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer. 

 5. de ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt. 

 6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: 

  1. de identiteit en het adres van de de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer; 

  2. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6; 

  3. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief; 

  4. de geldigheidsduur van het aanbod. 
    

Artikel 4 - Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 

 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren. 

 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt. 
   

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. de ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U moet betalen: 

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 
10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 
20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 
50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang:
100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 

Tussentijdse beëindiging: 
100% van overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 

Bij tussentijdse beëindiging minimaal 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog openstaan. Bij tussentijdse beëindiging minder dan 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede de prijs voor het eerstvolgende studiejaar en alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog openstaan.* 

*NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in bovenstaande tabel. Alleen als u kunt bewijzen dat toepassing van de bovengenoemde percentages in uw specifieke geval niet voldoet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, wordt een lager percentage overeengekomen dat in de gegeven omstandigheden wel redelijk is. 

 1. Annulering voordat het contact onderwijs is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch; 

 2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling: 

  1. a)  annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch; 

  2. b)  bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang; 

  3. c)  bij latere annulering bent u de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 

 3. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. 

 4. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst. 

 5. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal. 

 6. de ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken. 

 7. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. de ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug. 

 8. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. de ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden voldaan. 

 9. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden. 

 10. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.

 11. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits: 
  a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en 
  b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.
   

Artikel 6 - Auteursrechten 

Het aangeboden opleidingsmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright / eigendomsrechten op de opleiding berusten volledig bij de ondernemer.
 

Artikel 7 - Prijswijzigingen 

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

 2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd. 

 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. 
   

Artikel 8 - Levering 

1. Lesmateriaal 

 1. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. 

 2. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
  c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u. 

2. Correctiewerk 

 1. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd. 

 2. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing. 
   

Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 
   

Artikel 10 - Betaling 

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk. 

 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan. 

 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. 
   

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling 

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 

 1. a)  Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen. 

 2. b)  Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. 

 3. c)  Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. 

 4. d)  De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
   

Artikel 12 - Opschorten 

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten. 
 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer 

Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid 

Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. de ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 
 

Artikel 15 - Vragen en klachten 

1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. 

2. de ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16. 
 

Artikel 16 - Geschillenregeling 

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 

 2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 

 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 

 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 

 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. 

 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing. 
   

Artikel 17 - Nakominggarantie 

 1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij de ondernemer (verder in dit artikel te noemen ‘het lid’) het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. 

 2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: 

  • -  aan het lid is surseance van betaling verleend, of 

  • -  het lid is failliet verklaard, of 

  • -  de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. 

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. 

3. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 10.000,00 per bindend advies. De NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie een beroep doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie. 

Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat u wordt aangeboden de vordering voor het meerdere eveneens aan de NRTO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de NRTO de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan u of u wordt aangeboden dat de NRTO op naam van u en op kosten van de NRTO de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van de NRTO. 
 

Artikel 18 - Wijziging 

De NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met De Consumentenbond. 
Algemene Voorwaarden van 2Moons voor de Opleiding Gedragstrainer Mens & Paard d.d. 1 november 2019